17:17 ICT Thứ bảy, 13/07/2024

Trường TH Ngư Thủy Bắc

Truyền thống

Quy định chuyên môn

Giáo án

Quảng cáo - Liên kết

Hỗ trợ trực tuyến

Hiệu trưởng

Name: Trần Văn Duẩn
Quản trị website

Name: Ngô Quốc Nhân
Điều hành chung

Phát thanh măng non

Cuộc thi trực tuyến


KH CLPT Nhà trường

Chương trình dạy học

Trang nhất » Tin Tức » Tin hoạt động

19.5

BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2015 - 2016

Thứ hai - 18/01/2016 14:59
PHÒNG GD - ĐT LỆ THUỶ               CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM
TRƯỜNG TH NGƯ THỦY BẮC                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                      Ngư Thủy Bắc, ngày 04 tháng 01 năm 2016
BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KÌ I
Năm học 2015- 2016
 
PHẦN THỨ NHẤT
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC TRONG HỌC KÌ I:
          A. Đặc điểm tình hình:
Năm học 2015 - 2016 là năm học tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về "Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xó hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế". Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện tốt nội dung các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành trong giai đoạn mới.
Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lí, tập trung xây dựng đội ngũ giáo viên về mọi mặt. Đề cao trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo trong mọi hoạt động của CBQL và đội ngũ nhà giáo. Phát huy tối đa sự nhiệt thành của cộng đồng, các lực lượng giáo dục, cha mẹ học sinh vào các hoạt động giáo dục của nhà trường.
Đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học theo hướng dạy học tích cực, phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh. Tổ chức dạy học, đánh giá, xếp loại theo chuẩn KT-KN và định hướng phát triển năng lực học sinh; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống; triển khai tích cực và hiệu quả mô hình trường học mới. Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn;  triển khai dạy học ngoại ngữ theo Kế hoạch thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ của huyện.
Nõng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi theo Nghị định 20/2014/NĐ-CP. Xây dựng trường chuẩn quốc gia theo chuẩn và thân thiện, tổ chức dạy học 2 buổi/ngày tỷ lệ cao và hiệu quả. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giỏo dục và dạy học.
Quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng bộ các cấp; Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, của UBND tỉnh về nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 để tiếp tục chủ động "Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo" nhằm góp phần đào tạo thế hệ trẻ phát triển toàn diện, "nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước"; phát huy những kết quả đó đạt được, khắc phục những mặt yếu kém, bất cập của đơn vị trong năm học 2014- 2015 toàn thể CB-GV-NV trong nhà trường quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2015- 2016
Bước vào năm học mới, đơn vị gặp những thuận lợi và khó khăn cơ bản sau:
1. Thuận lợi :
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ số lượng theo quy định; 100% giáo viên có trình độ trên chuẩn; đa số GV trẻ, nhiệt tình trong công tác.
- Cán bộ giáo viên, nhân viên đoàn kết, có ý thức trách nhiệm cao.
- Mặt bằng chất lượng được ổn định và giữ vững.
- Nhà trường luôn được sự quan tâm của ngành, của lãnh đạo địa phương, của hội cha mẹ học sinh.
          2. Khó khăn :
- Một số phòng học cũng xuống cấp, trang thiết bị còn thiếu, hệ thống điện quạt, máy tính hư hỏng nặng....bàn ghế không phù hợp với việc đổi mới PPDH. (bàn ghế chưa đồng bộ ở một số phòng)
- Một trong những khó khăn lớn của đơn vị là giáo viên trẻ chiếm phần lớn nên chưa có kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng.
- Đời sống một số phụ huynh còn thiếu thốn, còn bận rộn với việc làm ăn nên ít quan tâm đến việc học tập của con em.
  B. Những kết quả đạt được :
      I. Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua
          - Thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh";  thực hiện cuộc vận động chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục, cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo".
        - Thực hiện tích hợp nội dung giáo dục "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong các môn học và hoạt động giáo dục trong nhà trường. Mỗi một cỏn bộ, giỏo viờn thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên khuyến khích giáo viên, CBQL học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.
- Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, đặc biệt chú trọng rèn luyện khả năng tự học, khả năng hợp tác làm việc theo nhóm. Phát huy vai trò của học sinh trong tất cả các hoạt động của nhà trường; tập huấn kĩ năng điều hành cho các cán bộ lớp.
- Tăng cường giáo dục đạo đức, kĩ năng sống thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa. Nhà trường chủ động phối hợp với gia đỡnh và cộng đồng trong giáo dục kĩ năng sống cho học sinh giúp các em ứng phó tích cực với mọi tình huống trong cuộc sống.
 - Đưa các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống vào nhà trường. Triển khai tốt việc dạy học Tài liệu giáo dục địa phương, khai thác tối đa các nội dung kiến thức và hướng dẫn thực hiện Tài liệu để bố trí thời gian, tổ chức các hoạt động giáo dục một cách linh hoạt, nhẹ nhàng, hiệu quả. Chú trọng tính thực hành thông qua các hoạt động tham quan, các trò chơi dân gian, múa hát dân ca, hò khoan Lệ Thủy, các hoạt động ngoại khóa phù hợp. Hướng dẫn để học sinh chủ động tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
- Tổ chức tuần làm quen đầu năm học mới đối với học sinh lớp 1 giúp học sinh thích nghi với môi trường học mới và vui thích khi được đi học.
II. Thực hiện kế hoạch giáo dục và kế hoạch thời gian năm học, chương trình, sách, thiết bị dạy học
          2.1. Thực hiện kế hoạch và thời gian năm học:
- Tiếp tục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (4 tiết/ tháng) thực hiện tích hợp các nội dung giáo dục Âm nhạc, Mĩ thuật, Thủ công/Kĩ thuật, phù hợp điều kiện thực tế địa phương và nhà trường.
 - Thực hiện nghiêm túc kế hoạch dạy học theo Công văn số 543/KH-GD&ĐT ngày 20/8/ 2013 của Phòng GD&ĐT Lệ Thủy.
- Cỏc tổ chuyờn mụn, giáo viên lựa chọn nội dung, bố trí thời gian hợp lý hướng dẫn học sinh tự học, hoàn thành nội dung học tập trong giờ học trên lớp, sử dụng có hiệu quả Tài liệu giáo dục đại phương, các tài liệu bổ trợ....
- Tăng cường giáo dục kĩ năng sống, tăng cường trải nghiệm, thực hành kiến thức được học theo khả năng và nhu cầu: củng cố kiến thức, phát triển kỹ năng cơ bản,…
- Duy trì phong trào “Giữ vở sạch, viết chữ đẹp” đi vào thực chất, tạo được phong trào rèn luyện chữ viết đẹp trong giáo viên và học sinh, có 15/15 lớp đạt VSCĐ.
*  Kế hoạch thời gian năm học
Thực hiờn nghiêm túc theo Quyết định số 2797/QĐ-BGDĐT ngày 03/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung Kế hoạch thời gian năm học 2015-2016, UBND tỉnh đó cú Quyết định số 2159/QĐ-UBND ngày 05/8/2015 của UBND tỉnh Kế hoạch thời gian năm học 2015-2016, theo đó Kế hoạch thời gian cấp tiểu học thực hiện như sau:
- Ngày tựu trường: 10/8/2015. Ngày khai giảng: 5/9/2015.
- Học kỳ I (18 tuần thực học, 2 tuần dự phòng): Ngày bắt đầu 17/8/2015 và kết thúc 08/01/2016.
- Học kỳ II (17 tuần thực học, 7 ngày nghỉ tết âm lịch và 1 tuần dự phòng): Ngày bắt đầu 11/01/2016 và kết thỳc 20/5/2016.
2.3. Thực hiện Chương trình, sách, thiết bị dạy học
2.3.1. Chương trình
  - Thực hiện  nghiêm túc Chương trình Giáo dục phổ thụng theo Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT của Bộ GD&ĐT; Tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chuẩn KT-KN các môn học ở tiểu học; Công văn số 7975/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2009 về việc Hướng dẫn dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật ở tiểu học, Công văn 5842/BGD ĐT-VP ngày 01/9/2011 về Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông.
- Nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (4 tiết/tháng) thực hiện tích hợp các nội dung giáo dục Âm nhạc, Mĩ thuật, Thủ công/Kĩ thuật, phù hợp điều kiện thực tế địa phương và nhà trường.
- Tiếp tục rút kinh nghiệm và chỉ đạo triển khai có hiệu quả Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 về quy định đánh giá học sinh tiểu học. Thực hiện nghiêm túc các công văn hướng dẫn thực hiện Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT (Công văn số 6169/BGĐT-GDTH ngày 29/10/2014; Công văn số 7475/BGĐT-GDTH ngày 25/12/2014; Công văn số 39/ BGĐT-GDTH ngày 06/01/2015).
- Đi sâu đổi mới sinh hoạt chuyên môn trọng tâm là nghiên cứu bài học theo khối, tổ chuyên môn, trường và cụm trường; bồi dưỡng các chuyên đề nâng cao chất lượng dạy học, tạo cơ hội để mỗi cán bộ, giáo viên được phát huy khả năng sáng tạo, đóng góp sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng giáo dục. Động viên giáo viên tham gia sinh hoạt chuyên môn qua mạng thông tin trực tuyến, “Trường học kết nối”. Trong HKI tổ đă triển khai được một số chuyên đề:
-  Chỉ đạo nhà trường tiếp tục vận dụng mức 1 về mô hình trường học mới ở 3 nội dung: Sử dụng hợp lý các hình thức tổ chức dạy học (trọng tâm là hoạt động cá nhân, hợp tác theo nhóm nhỏ, hợp tác theo nhóm lớp); thay đổi không gian lớp học; tăng cường hoạt động tự học của học sinh trong lớp, trong các nhóm, chuẩn bị các điều kiện để tiếp tục nhân rộng toàn phần trên tinh thần tự nguyện cho năm học tới. Tất cả GV-HS tham gia khá tích cực, bước đầu đạt một số kết quả nhất định: Thay đổi không gian lớp học, trang trí lớp học, bước đầu HS mạnh dạn, tự tin hơn...
- Về dạy học Mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch, đă chỉ đạo GV dạy  theo chương trình của PGD, tiếp cận ở một số bài.
- Tiếp tục thực hiện tổ chức dạy học môn Tin học lớp 3, 4, 5 cho  học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006.
 2.3.2. Sách, thiết bị dạy học
- Mỗi học sinh tối thiểu phải đủ sách giáo khoa dạy học 9 môn bắt buộc. Khuyến khích, động viên, hướng dẫn học sinh sử dụng có hiệu quả sách và tài liệu của thư viện nhà trường.
 - Khuyến khích học sinh mua các cuốn sách bổ trợ cho buổi học thứ 2 trong ngày "Thực hành Tiếng Việt và Toán", "Luyện viết chữ đẹp" từ lớp 1 đến lớp 5.
- Sử dụng cỏc cuốn "Cựng học Tin học" quyển 1, quyển 2 và quyển 3 của Nhà xuất bản Giáo dục để dạy môn Tin học.
- Sử dụng bộ Tài liệu giáo dục địa phương để dạy học nội dung giáo dục địa phương.
- Đối với môn Tiếng Anh: Lớp 3, 4, 5: Sử dụng sách Tiếng Anh 3, Tiếng Anh 4, Tiếng Anh 5 (Tổng chủ biên Hoàng Văn Vân – NXB Giáo dục)
- Khai thác các nguồn lực nhằm tăng cường các thiết bị dạy học hiện đại, thiết bị dạy học có yếu tố công nghệ thông tin phục vụ tốt cho quá tŕnh dạy học.
- Tích cực bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của viên chức làm công tác thư viện - thiết bị, tiếp tục đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng dạy học thông qua các hoạt động làm mới, cải tiến, sửa chữa đồ dùng dạy học.
- Xây dựng thư viện đạt tiêu chuẩn quy định theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT và công văn hướng dẫn số 11185/BGDĐT-GDTH ngày 17/12/2004 của Bộ GD&ĐT. Bố trí, sắp xếp, trang trí thư viện  phù hợp, tạo hứng thú đọc sách báo cho học sinh. Tổ chức được các hoạt động của TV khá nền nếp.
- Xây dựng phòng bộ môn Tin-Anh, phấn đấu đảm bảo đủ số máy tối thiểu 2 em/máy, có lịch sử dụng và nội quy phòng học, kết nối mạng Internet phục vụ giải Toán và tiếng Anh qua mạng khu vực TT.
          III. Việc thực hiện mục tiêu Phổ cập GDTH-XMC và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia :
          1. Phát triển trường lớp :
          Năm học 2015-2016 trường có 15 phòng học/15 lớp .
Tổng số học đầu năm 308 em (bình quân 1 lớp có 20,1em/ lớp). Trẻ 6 tuổi huy động vào lớp 1 :  67/67 em đạt tỉ lệ 100%.
          2. Công tác duy trì số lượng và PCGD-CMC :
          a. Duy trì số lượng :
          Việc duy trì số lượng được các giáo viên chủ nhiệm và nhà trường quan tâm nên không có học sinh bỏ học. Huy động tối đa số trẻ trong độ tuổi đến lớp, tỉ lệ học sinh được huy động vào lớp 1 đạt kết quả giao đầu năm.
          b. Công tác phổ cập giáo dục:
           Kết quả PCGD TH - XMC được duy trì, củng cố và phát triển về chất lượng. Đơn vị đạt chuẩn PCGDTH mức độ 3 và XMC mức độ 2. Đây là điều kiện thuận lợi giúp đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục và mục tiêu PCGDTH- XMC. Tích cực trông công tác PC có các đồng chí : Hằng, Lợi, Nhân, Mai, Hiền, Anh, Hậu, Huệ, Hùng, Tuyền.
          3. Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia :
   Tiếp tục xây dựng các điều kiện của trường tiểu học theo Thông tư số 59/2012/TT-BGD-ĐT ngày 28/12/2012 Quy định về tiêu chuẩn mức chất lượng tối thiểu, đạt chuẩn quốc gia. Nhà trường tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền, lập kế hoạch với các giải pháp, lộ trình cụ thể để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia  năm 2017
Tích cực đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, tạo bước chuyển biến tích cực cho nhà trường trong năm học. Tập trung nâng các chất lượng các chuẩn, đặc biệt là phải đi đầu trong xây dựng môi trường thân thiện và chất lượng giáo dục tốt.
          IV. Thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện :
          1. Giáo dục học sinh hình thành và phát triển phẩm chất :
          Công tác giáo dục HS hình thành và phát triển phẩm chất được nhà trường quan tâm chỉ đạo thường xuyên thông qua công tác chủ nhiệm lớp, các hoạt động bổ trợ như hoạt động Đội Thiếu niên, Sao Nhi đồng, lồng ghép các chương trình giáo dục ATGT, phòng ngừa thảm họa, phòng chống ma túy học đường.... Tích cực phối hợp tốt với các ban ngành đoàn thể trong địa phương, đặc biệt chú trọng phối hợp với gia đình để giáo dục hoc sinh chăm ngoan có nếp sống sinh hoạt lành mạnh. Đơn vị thường xuyên tổ chức tuyên truyền phổ biến GD pháp luật như ATGT, Phòng chống tai nạn thương tích, tác hại của ma tuý, HIV, chống nạn bạo lực học đường. Nhờ đó mà các hiện tượng này không xảy ra ở học sinh cũng như trong nhà trường. Tổ chức cho tất cả học sinh kí cam kết không sử dụng, vận chuyển, mua bán, tàng trữ pháo nổ.         
          Phát động hoạt động thi đua theo chủ điểm trong các tháng để lôi cuốn học sinh thêm yêu lớp, yêu trường, hăng hái tham gia các hội thi do Liên đội phát động. Như hoạt động chào mừng ngày Quốc khánh 2/9 ; chào mừng năm học mới ; thi văn nghệ ; tổ chức dâng hương, thăm nhà truyền thống, thăm nhà  Đại tướng Vơ Nguyên Giáp, giới thiệu một số truyền thống lịch sử ở quê hương Lệ Thủy anh hùng ....
Trong việc giáo dục phẩm chất nhà trường luôn quán triệt trong học sinh thực hiện nghiêm túc cuộc vận động ‘’Hai không’ nhằm giáo dục học sinh tính trung thực trong học tập.
Cuối học kì 1 có 100% học sinh xếp mức độ hình thành và phát triển phẩm chất : Đạt.
2. Giáo dục học sinh hình thành và phát triển một số năng lực :
Nhà trường chỉ đạo tích cực đổi mới PPDH, thay đổi không gian lớp học, học sinh được chia thành các nhóm nhỏ với sự tự quản của lớp trưởng và các tổ trưởng nhóm để thảo luận các vấn đề trong bài học dưới sự hướng dẫn, giám sát của giáo viên. Đã có nhiều lớp tích cực thực hiện Khá hiệu quả.
Cuối học kì 1 có 100% học sinh xếp mức độ hình thành và phát triển năng lực Đạt.
          3. Công tác nâng cao kết quả học tập của HS theo chuẩn KT-KN.
          a. Đối với đội ngũ:
Trong học kì I BGH nhà trường  đã chỉ đạo khá toàn diện việc thực hiện dạy học theo chương trình được quy định tại QĐ 16/2005/BGD- ĐT của Bộ GD&ĐT, bám sát hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng các môn học ở TH được ban hành năm 2008. Sử dụng có hiệu quả tỉ lệ GV/lớp được biên chế, hợp đồng để bố trí dạy học có chất lượng các môn học bắt buộc và các môn học tự chọn, thực hiện đúng tiến độ kế hoạch dạy học.
Tổ chức tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ một cách thường xuyên với nhiều hình thức khác nhau như: bồi dưỡng cấp trường - nhà trường đã sử dụng tối đa lực lượng cốt cán giáo viên khá giỏi của trường đảm nhận các giờ dạy thao giảng mang tính chất ‘’giờ dạy mẫu’’, dạy thực nghiệm để đội ngũ cùng đúc rút kinh nghiệm và học tập lẫn nhau nhằm nâng cao NLSP của đội ngũ. Trong học kì vừa qua, tất cả giáo viên đã thể hiện tiết dạy bằng nhiều hình thức ứng dụng CNTT và tích hợp VNEN khá thành công. Tích cực tham gia SHCM liên trường để học hỏi kinh nghiệm ở đơn vị bạn, bổ sung cho giáo viên và đơn vị mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học.
Tạo điều kiện để CBQL-GV được tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, quản lý giáo dục, Ngoại ngữ...
Thường xuyên theo dõi, kiểm tra dự giờ để giúp GV bổ sung, điều chỉnh PPDH nâng cao chất lượng giờ dạy.
Đổi mới hình thức tổ chức, nội dung, phương pháp chỉ đạo thông qua hoạt động bồi dưỡng giáo viên, định hướng cho các tổ chuyên môn sinh hoạt xây dựng kế hoạch bài học và tổ chức thực hành dạy ở các phân môn nhằm giúp đội ngũ đúc rút kinh nghiệm, nâng cao tay nghề.
          b. Đối với học sinh:
Nhà trường chỉ đạo GV vận dụng PPDH nhóm theo mô hình VNEN vào trong giảng dạy, áp dụng có hiệu quả trong việc phát huy tính tích cực, sáng tạo trong học tập của học sinh, bồi dưỡng phương pháp tự học, giúp các em chủ động chiếm lĩnh kiến thức.
Công tác phụ đạo học sinh chưa hoàn thành các môn học được nhà trường chỉ đạo một cách quyết liệt  ngay từ đầu năm học cho đến nay, thực hiện nghiêm túc công văn 227/GDTH của Phòng GD&ĐT nhằm từng bước nâng cao chất lượng đại trà, phát hiện học sinh ngồi nhầm lớp để có PP dạy học phù hợp với từng đối tượng.
Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu được đơn vị triển khai kịp thời như đội tuyển IOE khối 3,4,5, OTE khối 5, giải toán qua mạng khối 4,5 đội tuyển tham gia HKPĐ, văn nghệ được thành lập sớm và giao trách nhiệm cho giáo viên bộ môn và các giáo viên có kinh nghiệm bồi dưỡng. Đã có nhiều giáo viên Tình nguyện, tích cực nhiệt tình, tận tụy BDHSG, HSNK bước đầu đạt kết quả khả quan: Năng khiếu TDTT, hùng biện Tiếng Anh; Nhà trường biểu dương những đồng chí: Đ/c Huế, Liên, Túy, Lợi, Nguyệt, Hùng. Về Hội thi Em hát dân ca đã tạo điều kiện, động viên GV, HS tập luyện tham gia tích cực tạo được không khí thi đua sôi nổi, tinh thần tập thể đoàn kết, tiết kiệm và  đạt kết quả cao: Biểu dương các Đ/c tham gia hội thi: Đ/c Hằng, Hiền, Lĩnh...và tất cả các đồng chí trong đội VN.
Chất lượng các môn học cơ bản được duy trì ổn định tỉ lệ đạt yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng cao.
Tổ chức nghiêm túc việc dạy học 2 buổi/ngày, đặc biệt chỉ đạo nghiêm túc buổi dạy học thứ 2 trong ngày, nhờ đó mà chất lượng giáo dục toàn diện từng bước được nâng lên. Đã hợp đồng GV dạy học 2 môn tự chọn đó là môn Tiếng Anh và môn Tin học cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 5, môn Tiếng Anh lớp 1, 2 (mỗi tuần 2 tiết/môn).
Phong trào VSCĐ được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, việc kiểm tra đánh giá, xếp loại VSCĐ đã trở thành nền nếp góp phần tích cực vào phong trào chữ viết đẹp trong học kì qua.
Từ những hoạt động tích cực trên, chất lượng của đơn vị được giữ vững.
Kết quả cuối học kì I như sau:

    Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
SL % SL % SL % SL % SL %
 
TV
HT 58 92,1 64 100 62 96,9 56 96,6 59 100
Chưa HT 5 7,9     2 3,1 2 3,4    
Toán HT 57 90,5 64 100 49 76,6 54 93,1 58 98,3
Chưa HT 6 9,5     15 23,4 4 6,9 1 1,7
Khoa
học
HT             57 96,6 59 100
Chưa HT             1 3,4    
LS ĐL HT             54 93,1 59 100
Chưa HT             4 6,9    
 
TA
HT 61 96,8 62 96,9 59 92,2 54 93,1 59 100
Chưa HT 2 3,2 2 3,1 5 7,8 4 6,9    
Tin học HT         63 98,4 57 96,6 57 96,6
Chưa HT         1 1,6 1 3,4 2 3,4
Đánh giá về phẩm chất: Đạt yêu cầu: 308/308 em (Có cả 2 em KT học HN)
Đánh giá về năng lực:    Đạt yêu cầu: 308/308 có 2 em KT chưa đạt
          V. Công tác xây dựng điều kiện phục vụ dạy và học:
          1. Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí :
          Ngay từ đầu năm học đơn vị đã tích cực chỉ đạo nhằm không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị cho đội ngũ.
Tổ chức triển khai cho đội ngũ thực hiện cuộc vận động ‘’Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ‘’. Triển khai cuộc vận động này gắn với cuộc vận động ‘’Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục’’. Thực hiện phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
Tổ chức cho GV học tập, rèn luyện phong cách nhà giáo, người công chức viên chức gương mẫu, đội ngũ có nhiều đồng chí nhịêt tình, tận tuỵ với công việc, gương mẫu trong sinh hoạt, trong lối sống ứng xử, xứng đáng là tấm gương cho học sinh noi theo.
Thực hiện TT35/TTLB-Bộ GD&ĐT-BNV về thực hiện định mức biên chế đối với trường công lập. Nhà trường đã chủ động hợp đồng đủ giáo viên theo kế hoạch duyệt ngay từ đầu năm học để đảm bảo định mức theo quy định. Về trình độ đào tạo: Đội ngũ có 96.0% GV có trình độ trên chuẩn. Đơn vị luôn tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng. Trong HKI đội ngũ có 03 viên chức theo học các lớp Đại học.
Thực hiện các chế độ chính sách cho CB, VC kịp thời, trong học kì I, xét nâng lương thường xuyên cho 04 đ/c. Hoàn thành các thủ tục xét hết hạn tập sự cho các GV mới tuyển tại thời điểm 01/11/2015 (2 GV)
Việc sắp xếp bố trí đội ngũ phù hợp tạo điều kiện cho giáo viên phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
          2. Xây dựng CSVC trang thiết bị dạy học :
          a. Xây dựng CSVC :
          Bằng nguồn ngân sách, nguồn XHH đă tăng trưởng CSVC phục vụ cho  dạy  và học : Mua sắm, tu sửa hệ thống máy tính, hệ thống điện quạt, bàn ghế, quét vôi ve 3 khu vực, xây dựng hệ thống bồn hoa cây cảnh, mua sắm trang thiết bị, bàn ghế.... Sữa chữa nhà nội trú khu vực Tân Lập. Phối hợp với công đoàn, Chi đoàn đã quyên góp hơn 5 triệu đồng xây dựng bồn hoa, khuôn viên khu vực TT.
          b. Công tác Thư viện- thiết bị :
Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã chỉ đạo Cán bộ TV-TB cấp phát đầy đủ SGK, SGV cho GV và HS, đưa thiết bị dạy học về tận lớp. BGH nhà trường chỉ đạo cán bộ TV-TB thường xuyên kiểm tra việc sử dụng thiết bị dạy học trên lớp của giáo viên, việc mượn và đọc sách của học sinh, cập nhật đầy đủ việc mượn và trả sách, thiết bị DH. Cho học sinh giỏi mượn sách tham khảo để học trong quá trình bồi dưỡng.
Nhận đầy đủ các tài liệu, TB trang cấp (hoặc mua) theo chỉ đạo của ngành để phục vụ cho dạy học và nâng cao chất lượng. Mua  các tài liệu phục vụ dạy học.
           Số máy tính ở 2 phòng Tin học hiện có 20 máy, đảm bảo 2 học sinh/máy và đã nối mạng để học sinh giải toán qua mạng, học Tiếng Anh qua mạng và giáo viên truy cập thông tin cũng như các giáo án hay, kinh nghiệm chuyên môn trong dạy học trên mạng Internet.
          VI. Công tác quản lí, chỉ đạo và phối kết hợp
          1. Công tác quản lí chỉ đạo:
 BGH nhà trường đã tham mưu sát đúng với HĐGD các cấp vì vậy mà việc duyệt và giao kế hoạch của HĐGD Huyện sát đúng với thực tế của đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thực hiện tốt  nhiệm vụ năm học.
Trên cơ sở bám sát các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ, Sở và Phòng giáo dục - đào tạo, đơn vị triển khai thực hiện các hoạt động nhằm thực hiện tốt định hướng: “đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế” mà Nghị quyết số 29 BCHTW Đảng đã đề ra.
Việc tổ chức triển khai nhiệm vụ năm học đơn vị thực hiện nghiêm túc kế hoạch chỉ đạo được cụ thể hoá đến từng tháng, tuần. Hàng tháng có đánh giá nhận xét cụ thể hoạt động của đơn vị, đề ra nhiệm vụ của tháng tới, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ chủ động trong công tác.
Luôn quán triệt trong đội ngũ quan điểm giữ vũng kỉ cương, nền nếp, tăng cường chống các hiện tượng tiêu cực trong thanh tra, kiểm tra để công tác này trở thành một hoạt động bình thường vừa kiểm định kết quả dạy - học, vừa trở thành động lực thúc đẩy phong trào dạy học trong đơn vị.
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lí nhà nước về giáo dục, cải tiến công tác quản lí, chỉ đạo theo định hướng chuẩn hoá hiện đại hoá và xã  hội hoá góp phần thực hiện tốt chủ đề năm học. Tập trung vào công tác kiểm tra nội bộ trường học, phản ánh đúng thực chất chất lượng dạy và học trong nhà trường.
          2. Công tác phối kết hợp.
Đẩy mạnh sự nghiệp xã hội hoá giáo dục trên địa bàn, phối hợp với các đoàn thể để huy động học sinh đến trường đảm bảo chỉ tiêu giao.
Cùng với công đoàn thực hiện tốt cam kết thi đua đầu năm, thực hiện tốt cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Thực hiện tốt phong trào Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
Nhìn chung học kì 1 vừa qua cán bộ giáo viên và học sinh đã có chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức thực hiện nhiệm vụ năm học, thực hiện các cuộc vận động làm cho các cuộc vận động mang ý nghĩa xã hội rộng lớn, tạo sự đồng thuận và ủng hộ cao trong chính quyền địa phương, đội ngũ, trong học sinh và trong phụ huynh.
          Chỉ đạo Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên đẩy mạnh các hoạt động ngoài giờ giúp các em ngày càng thêm yêu trường, yêu lớp học tập chăm ngoan, không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội. Biểu dương Chi đoàn đã có nhiều đóng góp trong phong trào THTH-HSTC.
          3. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra nôị bộ trường học:
           Thao giảng: 15 tiết
Trong học kì I  tổng số tiết dự giờ: 452 tiết
+ Trong đó:           Xếp loại tốt:    216     tiết
                             Xếp loại khá: 165     tiết
          Kiểm tra chuyên đề dạy học 2 buổi/ngày; thực hiện cuộc vận động 2 không; vở sạch chữ đẹp… ngoài ra còn đi sâu vào các phần hành (PC,TV-TB, Tài chính, Tổ trưởng chuyên môn, TPT đội, thực hiện đánh giá TT 30).
          4. Công tác quản lí tài chính, tài sản:
 Đơn vị đã thực hiện nghiêm túc quy định về quản lí tài chính, tài sản.
 Nhận và chi trả đúng kinh phí các khoản đảm bảo chế độ cho giáo viên. Việc thu chi cơ bản thực hiện theo dự toán không để thất thoát kinh phí.
 Việc báo cáo tăng giảm tài sản thực hiện đúng lịch của PGD.
          5. Công tác thông tin 2 chiều:
 Duy trì nghiêm túc nền nếp báo cáo định kì hàng tháng, thực hiện báo cáo các loại theo quy định đầy đủ, kịp thời chủ yếu gửi và nhận thông tin qua mạng Iternet. Phát huy trang Website của đơn vị, việc thực hiện thông tin 2 chiều giữa nhà trường với GV được thực hiện trên trang Web.
6. Công tác triển khai và tham gia các hội thi:
- Hội khỏe Phù Đổng cấp trường, cấp huyện.
- Hội thi IOE cấp trường; OTE cấp huyện.
- Hội diễn văn nghệ cấp huyện.
- Giải Toán qua mạng khối 4,5 cấp trường.
          C) Tồn tại hạn chế
           Công tác tham mưu xây dựng CSVC  cũn chưa đáp ứng nhu cầu đổi mới:  bàn ghế một số phòng học chưa phù hợp để đổi mới PPDH. Trang trí trong phòng học chưa đồng bộ theo yêu cầu. Một số giáo viên thiếu tích cực trong công tác xây dựng lớp học, môi trường thân thiện: chăm sóc bồn hoa, hoạt động đầu buổi, công tác phối hợp với gia đình trong giáo dục.
          Công tác vệ sinh phong quang trường lớp, vệ sinh sắp xếp trong phòng học đôi lúc cũng chưa sạch sẽ, thiếu ngay ngắn...
          Việc vận dụng dạy học mô h́ình VNEN mức độ 1 vẫn còn hạn chế ở một số khâu: Tổ chức các h́nh thức dạy học chưa thật linh hoạt ở một số lớp, một số HS chưa thật mạnh dạn, tự tin trong quá trình hoạt động nhóm, trao đổi ý kiến của mình trước lớp.
          Kết quả thi OIE cấp trường còn quá thấp so với mặt bằng chung và các năm trước của nhà trường.
Quá trình dạy học, đánh giá thường xuyên so với kết quả kiểm tra định kì vừa qua ở mốt số kĩ năng trong đó có môn Toán, TV khối 3, 4, Anh văn khối 4 ở một số lớp-GV có khập khiểng cần phải điều chỉnh.
           Tin bài ở trang Website của nhà trường đôi lúc còn chậm.
          D) Đánh giá chung:
Học kì I vừa qua đơn vị đã bám sát các mục tiêu, định hướng lớn đã đề ra từ đầu năm học và đã thực hiện đạt kết quả khá tốt. Quy hoạch phát triển quy mô hệ thống trường lớp hợp lí đáp ứng với nhu cầu học tập của HS. Chất lượng giáo dục được giữ vững, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học có tăng trưởng. Phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực được thực hiện tốt. Công tác quản lí chỉ đạo đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành và tổ chức cho đơn vị thực hiện nghiêm túc.
PHẦN THỨ HAI
NHỮNG CÔNG VIỆC TIẾP NỐI  CẦN THỰC HIỆN TRONG HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2015-2016
Trên cơ sở rút kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ năm học trong học kì I. Học kì II năm học 2015-2016 đơn vị tập trung thực hiện tốt những công việc sau:
1. Về công tác phổ cập:
Triển khai làm tốt điều tra phổ cập, thống nhất và chốt số liệu năm 2015 với đơn vị THCS.
Phối hợp với Ban chỉ đạo phổ cập xã đi điều tra thực tế nắm bắt tình hình cơ sở. Chống học sinh bỏ học trong và sau tết nguyên đán.
2. Công tác dạy và học:
          Tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình đúng tiến độ. Chỉ đạo có hiệu quả hoạt động mũi nhọn trong nhà trường.
Tiếp tục đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đánh giá đúng thực chất chất lượng học sinh theo yêu cầu về chuẩn kiến thức kĩ năng.
Tăng cường kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, tiếp sức cho đội ngũ nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và kết quả giáo dục toàn diện trong đơn vị
Tiếp tục chỉ đạo dạy học theo mô h́nh VNEN mức độ I có hiệu quả. Cụ thể: Trang trí lại lớp học theo sự chỉ đạo thống nhất  của nhà trường; Tổ chức các h́nh thức dạy học linh hoạt, vị trí trong nhóm được thay đổi hàng ngày.
Chỉ đạo có chất lượng đội tuyển tham gia HKPĐ , IOE, giải toán các cấp đạt hiệu quả. Tổ chức Ngày hội học sinh Tiểu học đạt kết quả tạo ấn tượng trong giáo đội ngũ, học sinh và phụ huynh.
Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “viết chữ đẹp” lấy việc rèn chữ của thầy, trò làm hạt nhân của phong trào và gắn vào công tác thi đua của GV để nâng cao chất lượng chữ viết cho đội ngũ và học sinh.
Chỉ đạo có chất lượng lớp học 2 buổi/ngày.
Triển khai chương trình học kì II theo hướng dẫn chỉ đạo của ngành (từ 11/ 01/2016). 
3. Công tác khác:
Có kế hoạch tiếp nhận bàn giao trẻ 6 tuổi vào lớp 1 và xây dựng kế hoạch năm học 2016- 2017.
Chỉ đạo thực hiện tốt các cuộc vận động lớn của ngành, tiếp tục xây dựng trường học an toàn, lành mạnh, không có tệ nạn xã hội xảy ra. Tích cực tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong cán bộ, giáo viên và học sinh.
Tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc tăng trưởng CSVC, cụ thể: Xây nhà vệ sinh và lát sân trường khu vực TT.
Triển khai các hoạt động chào mừng 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổ chức vui Tết đón xuân Bính Thân an toàn, lành mạnh, tiết kiệm. Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo an toàn trong dịp Tết, không để tình trạng cán bộ, viên chức và học sinh vi phạm pháp luật.
Một nửa chặng đường còn lại của năm học 2015-2016 đang ở phía trước, tập thể cán bộ, viên chức và học sinh đơn vị trường Tiểu học Ngư Thủy Bắc với khí thế quyết tâm cao, hòa chung trong không khí mừng Đảng mừng xuân mới, thi đua dạy tốt, học tốt. Tập thể thầy và trò sẽ ra sức phấn đấu lập nhiều thành tích cao hơn nữa, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học đã đề ra.
                                                                              HIỆU TRƯỞNG
             
 
                                                                             Phan Anh Tuấn

Nguồn tin: thnguthuybac.edu.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập thành viên

Hình ảnhHình ảnh hoạt động

>>Xem tất cả<<

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 13

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 12


Hôm nayHôm nay : 2184

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 35026

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6648554