13:56 ICT Thứ sáu, 19/07/2024

Trường TH Ngư Thủy Bắc

Truyền thống

Quy định chuyên môn

Giáo án

Quảng cáo - Liên kết

Hỗ trợ trực tuyến

Hiệu trưởng

Name: Trần Văn Duẩn
Quản trị website

Name: Ngô Quốc Nhân
Điều hành chung

Phát thanh măng non

Cuộc thi trực tuyến


KH CLPT Nhà trường

Chương trình dạy học

Trang nhất » Tin Tức » Tin hoạt động

19.5

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CẤP TIỂU HỌC NĂM HỌC 2019 - 2020

Thứ năm - 19/09/2019 08:40
       UBND HUYỆN LỆ THỦY         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    Số: 789 /GDĐT-TH                               Lệ Thủy, ngày 17 tháng 9 năm 2019
V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp Tiểu học năm học 2019-2020

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH, TH&THCS và Trung tâm GD trẻ KT huyện trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo
 
Căn cứ Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 26/8/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020; Quyết định số 2623/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017- 2018;
Căn cứ Công văn số 3869/BGDĐT-GDTH ngày 26/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2019- 2020, Căn cứ Công văn số 2128/SGDĐT-GDTH ngày 29/8/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 cấp tiểu học, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với cấp học tiểu học như sau:

A.  NHIỆM VỤ CHUNG

1. Tiếp tục triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29- NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
2. Tăng cường nền nếp, kỷ cương, chất lượng và hiệu quả công tác trong các trường có học sinh tiểu học, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện thực tế của từng trường học, từng địaphương.
3. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 về việc tăng cường công tác quản lí và nâng cao đạo đức nhà giáo. Chú trọng đổi mới công tác quản lí trường học theo hướng đẩy mạnh phân cấp quản lí, tăng cường quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục. Đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong trường tiểu học, khuyến khích sự sáng tạo và đề cao trách nhiệm của giáo viên và cán bộ quản lí trường học. Thực hiện bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục chuẩn bị sẵn sàng cho việc triển khai CTGDPT 2018 vào năm học 2020-2021
4. Thực hiện nội dung dạy học theo hướng tinh giảm, tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới; đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học và đánh giá học sinh tiểu học; vận dụng phù hợp những thành tố tích cực của các mô hình, phương thức giáo dục tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo 
dục. Tập trung chuẩn bị tốt điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học để triển khai Chương trình giáo dục phố thông mới, nhất là đối với lớp 1.
5. Mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật; tạo cơ hội thuận lợi tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số. Duy trì vững chắc và củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, nâng cao chất lượng xây dựng trường chuẩn quốc gia gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020.
6. Nâng cao về số lượng và chất lượng dạy học 2 buổi/ngày; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học; tích cực và nâng cao hiệu quả trong công tác truyền thông. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, nâng cao vai trò, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nhà giáo.

B.  NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I.   Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua
1. Thực hiện sáng tạo, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tích cực các cuộc vận động và phong trào thi đua khác.
2. Thực hiện tốt các nội dung của phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”:
-  Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn, hiện đại và thân thiện, đủ nhà vệ sinh, hệ thống nước sạch đảm bảo tiêu chuẩn. Khuyến khích các trường xây dựng khu vận động, vui chơi, trải nghiệm sáng tạo cho học sinh, tổ chức bán trú, tham quan, trải nghiệm thực tế.
- Tích hợp các nội dung giáo dục kỹ năng sống, giáo dục địa phương, giáo dục truyền thống, các trò chơi dân gian, múa hát dân ca, hò khoan Lệ Thủy,... vào trường học. Hướng dẫn học sinh tự quản, chủ động tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục.
- Tổ chức các buổi lễ trang trọng, vui tươi, tạo dấu ấn sâu sắc cho học sinh.
- Tăng cường tổ chức các hoạt động nhằm giáo dục kỹ năng sống, giáo dục truyền thống đạo đức và xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa, thân thiện cho học sinh.

II.   Thực hiện chương trình giáo dục

1.  Thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục
-     Thực hiện kế hoạch dạy học theo Công văn số 543/KH-GD&ĐT ngày 20/8/2013 của Phòng GD&ĐT Lệ Thủy. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 hướng dẫn  thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh; chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo. Tổ chức thực hiện nội dung dạy học theo hướng tiếp cận CTGDPT 2018;
-   Tiếp tục triển khai Chương trình thí điểm tiếng Anh tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 3321/QĐ-BGDĐT ngày 12/8/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 
Công văn số 4329/BGDĐT-GDTH ngày 27/6/2013 về việc chấn chỉnh sử dụng sách giáo khoa, tài liệu dạy học tiếng Anh tiểu học và các văn bản hướng dẫn của Bộ, Sở GD&ĐT.
- Thực hiện kế hoạch dạy học theo Công văn số 714/GD&ĐT ngày 18/9/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn chuyên môn tiếng Anh áp dụng từ năm học 2017-2018. Khuyến khích dạy học Tiếng Anh tăng cường (hơn 4 tiết/tuần) cho học sinh lớp 3,4,5.
- Tăng cường các hoạt động thực hành, hoạt động trải nghiệm, kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh. Chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, giá trị sống, kĩ năng sống, hiểu biết xã hội cho học sinh, trong đó cần phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh để giáo dục học sinh một cách thiết thực, hiệu quả. Tập trung vào đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới cách thức tổ chức các hoạt động giáo dục sao cho nhẹ nhàng, tự nhiên hiệu quả nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh.
- Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 ban hành quy định về dạy thêm, học thêm. Không tổ chức thi học sinh giỏi ở tất cả các cấp quản lí. Không căn cứ vào kết quả tham gia các hoạt động giao lưu, “sân chơi” của học sinh để xếp loại thi đua đối với các đơn vị.
*  Đối với các trường dạy học 2 buổi/ngày.
Thời lượng tối đa 7 tiết học/ngày, đảm bảo 9 buổi/tuần. Nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu sau:
-   Nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (4 tiết/tháng) thực hiện tích hợp các nội dung giáo dục Âm nhạc, Mĩ thuật, Thủ công/Kĩ thuật, phù hợp điều kiện thực tế địa phương và nhà trường (truyền thống văn hoá, nghề nghiệp địa phương; năng lực giáo viên và thiết bị dạy học của nhà trường) và xây dựng quy tắc sống đẹp, sống an toàn, sống khỏe.
- Sử dụng thời lượng nội dung tự chọn môn Thể dục, hoạt động ngoài giờ lên lớp để dạy phần lí thuyết về phòng chống đuối nước và phổ cập bơi an toàn theo Quyết định số 26/QĐ-GD&ĐT ngày 09/1/2017.
-   Học sinh được tự học có sự hướng dẫn của giáo viên để hoàn thành nội dung học tập tại lớp. Sử dụng có hiệu quả tài liệu "Hướng dẫn em tự ôn luyện Toán" và "Hướng dẫn em tự ôn luyện Tiếng Việt" theo định hướng phát triển năng lực ở buổi 2 trong ngày. Sử dụng có hiệu quả các tài liệu giáo dục địa phương, nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động giáo dục tự chọn, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, câu lạc bộ, hoạt động ngoại khoá.
- Đối với những vùng khó khăn, vùng có đông học sinh dân tộc thiểu số, việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cần lưu ý tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tăng cường tiếng Việt thông qua chương trình dạy học trong và ngoài giờ chính khóa bằng các hình thức đa dạng và phong phú để học sinh có nhiều cơ hội giao tiếp bằng tiếng Việt.
Tổ 
chức dạy học lớp ghép thực hiện theo Công văn số 9548/BGDĐT-GDTH ngày 13/10/2008 và theo kế hoạch đã duyệt. Thực hiện chi trả chế độ phụ cấp dạy lớp ghép cho giáo viên thực hiện theo Quyết định 15/QĐ-TTg ngày 03/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
- Khuyến khích tổ chức hoạt động bán trú cho học sinh một cách linh hoạt, đa dạng, Tổ chức bán trú cho 481 học sinh tiểu học tại 06 trường với 581 HS (PTDTBT TH&THCS số 1 Kim Thủy: 43 em; PTDTBTTH&THCS Lâm Thủy 152 em; PTDTBT TH&THCS Ngân Thủy 136 em; TH Mai Thủy 120 em; TTGDTKT 62 em; PTDTBT TH Kim Thủy: 68 em).
*  Tổ chức dạy học đối với học sinh khuyết tật:
- Thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BGDĐT Quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật, căn cứ kế hoạch giáo dục người khuyết tật giai đoạn 2018-2020 của ngành giáo dục ban hành theo Quyết định số 338/QĐ-BGĐT ngày 30/01/2018.
- Thực hiện Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC Quy định về chính sách giáo dục đối với người khuyết tật.
- Thiết lập đầy đủ, đúng hồ sơ người khuyết tật, học sinh khuyết tật theo quy định Luật Người khuyếttật.
- CBQL và GV chủ động điều chỉnh linh hoạt về chương trình, nội dung, phương pháp dạy học, đánh giá và xếp loại cho phù hợp với mỗi đối tượng học sinh khuyết tật.
Các trường có học sinh khuyết tật học hòa nhập xây dựng Góc/Phòng hỗ trợ Giáo dục hòa nhập, hỗ trợ các tiết dạy cá nhân cho HSKT tại góc.
-  Đối với trung tâm giáo dục chuyên biệt dành cho học sinh khuyết tật: Xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp đối tượng học sinh theo Quyết định số 5715/QĐ- BGDĐT ngày 08/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; làm tốt chức năng tư vấn, bồi dưỡng giáo viên cho địa phương về GDHN trẻ khuyết tật.
*   Đối với học sinh dân tộc thiểu số
Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 1906/KH-UBND ngày 10/11/2016 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng 2025”
*   Tổ chức dạy học lớp ghép
Thực hiện Công văn số 9548/BGDĐT-GDTH ngày 13/10/2008 về việc Hướng dẫn quản lí và tổ chức dạy học lớp ghép.
2.  Thực hiện đổi mới đánh giá học sinh tiểu học.
-   Nâng cao năng lực cho giáo viên về đánh giá thường xuyên, ra đề kiểm tra định kì theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016. Tránh máy móc trong việc ghi chép nhận xét, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm quản lí, hỗ trợ đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 22 để giảm áp lực về hồ sơ, sổ sách, dành nhiều thời gian tập trung quan tâm đến việc sửa lỗi và sự tiến bộ của học sinh .
-  Nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục cuối năm học một cách nghiêm túc, kiên quyết không để học sinh “ngồi nhầm lớp”, không bàn giao học sinh ngồi nhầm lớp từ lớp dưới lên lớp trên, từ cấp Tiểu học lên cấp THCS; thực hiện khen thưởng học sinh thực chất, đúng quy định, tránh tùy tiện, máy móc, khen tràn lan gây bức xúc cho cha mẹ học sinh và dư luận xã hội.
3.  Nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh, Tin học:
               Dạy học tiếng Anh.
-    Tiếp tục chỉ đạo, triển khai tốt việc dạy học tiếng Anh theo chương trình Tiếng Anh Đề án cho học sinh lớp 3,4,5 (4 tiết/tuần) và Tiếng Anh làm quen cho học sinh các lớp 1, 2 (tối đa 2 tiết/tuần) theo sách tiếng Anh 1,2 của NXB Giáo dục Việt Nam; Triển khai dạy học tăng cường Tiếng Anh cho học sinh lớp 3,4,5; khuyến khích dạy học tiếng Anh có yếu tố giáo viên nước ngoài cho học sinh tất cả các khối lớp. Phòng GD&ĐT chịu trách nhiệm hướng dẫn, quản lí, kiểm tra, giám sát và thẩm định kế hoạch, chương trình triển khai dạy học tăng cường Tiếng Anh. Các trường sử dụng tuần đầu tiên để tổ chức cho học sinh ôn tập, làm quen với môn học, riêng khối lớp 1, lớp 2 sử dụng 04 tuần đầu để cho học sinh làm quen cách học, khẩu lệnh, ngôn ngữ, các hoạt động lớp học.
-   Đa dạng hóa các hoạt động giảng dạy, hoạt động đánh giá học sinh như sử dụng Q&A (hỏi đáp), Observing (quan sát), Review (viết lời bình), Report (báo cáo), Presentation (thuyết trình), Group work, Project....Mỗi học sinh cần được giáo viên hướng dẫn làm một Porfolio (hồ sơ học tập) nhằm giúp giáo viên theo dõi, đánh giá quá trình học tập, sự tiến bộ của học sinh. Bài kiểm tra định kỳ cần đánh giá đủ cả 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết đối với lớp 3,4,5; lớp 1,2 chú trọng nhiều hơn vào kĩ năng nghe, nói.
-  Chỉ đạo chất lượng các đơn vị trọng điểm, điển hình về dạy học ngoại ngữ: TH số 1 Kiến Giang, TH Xuân Thủy.
- Triển khai việc học tiếng Anh với người nước ngoài ở một số trường tiểu học phụ huynh có nhu cầu vàđảm bảo các điều kiện tổ chức.
-  Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung về môi trường dạy học tiếng Anh tiểu học. Xây dựng mô hình điển hình thầy, cô và học sinh cùng học ngoại ngữ. Đẩy mạnh các hoạt động ngoại khóa, quan tâm xây dựng và phát triển môi trường ngoại ngữ, phát triển các cộng đồng học tập ngoại ngữ, câu lạc bộ Tiếng Anh.
- Nâng cao năng lực kiểm soát các hoạt động dạy học của đội ngũ tham gia công tác quản lí trường học đối với môn học tiếng Anh; Tổ chức đánh giá ngoài chất lượng môn tiếng Anh các khối lớp; tổ chức tốt các đợt kiểm tra định kì và chuyển giao chất lượng, khảo sát năng lực đầu ra (90% học sinh lớp 5 đạt trình độ đầu ra A1 qua chuyển giao chất lượng); Quản lí tốt chất lượng dạy học chính khóa, dạy học làm quen tiếngAnh lớp 1, lớp 2 và dạy học tăng cường tiếng Anh đối với lớp 3,4,5.
               Dạy học Tin học
-  Tổ chức dạy học môn Tin học theo “Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chát học sinh” tại Công văn số 4612/BGD&ĐT-GDTrHngày 03/10/2017 của Bộ 
GD&ĐT, Công văn số 3539/BGD&ĐT-GDTH ngày 19/8/2019 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn tổ chức dạy học môn Tin học và tổ chức hoạt động giáo dục tin học cấp tiểu học năm học 2019-2020.
-  Tăng cường các điều kiện đảm bảo về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để thực hiện tốt dạy học Tin học ở 100% các cơ sở giáo dục tiểu học.
-   Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục dưới hình thức dự án học tập, câu lạc bộ có nội dung Tin học để học sinh được tiêp cận, vận dụng kiến thức, kĩ năng công nghệ thông tin vào giải quyết các tình huống trong thực tế học tập và cuộc sống.
4.  Tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục trong và ngoài giờ chính khóa.
Chuyển mạnh các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa sang hướng tổ chức hoạt động trải nghiệm; tập trung vào các hoạt động rèn kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, làm quen với một số nghề truyền thống ở địa phương. Tăng cường tổ chức và quản lí các hoạt động giáo dục kĩ năng sống theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ GDĐT ban hành quy định về Quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.
5.  Khuyến khích tổ chức các hoạt động phát triển năng lực học sinh.
Khuyến khích tổ chức các hoạt động giáo dục, câu lạc bộ, giao lưu, các sân chơi trí tuệ bổ ích và thân thiện nhằm phát triển năng lực học sinh trên tinh thần tự nguyện của nhà trường, sự đồng thuận của học sinh và cha mẹ học sinh.

III. Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học

1.   Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh, lấy hoạt động học của học sinh làm trung tâm, hướng đến phát triển năng lực và phẩm chất của người học. Chú trọng vai trò tổ chức, điều hành của giáo viên, tự quản, tự học của học sinh, thay đổi không gian lớp học, hoạt động nhóm học sinh, đổi mới thiết bị, phương tiện giảng dạy và học tập, đổi mới kiểm tra, đánh giá học họcsinh.
                Triển khai Mô hình trường học mới:
-     Tiếp tục triển khai thực hiện theo công văn số 1452/UBND-VX ngày 05/9/2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện mô hình trường học mới trên địa bàn huyện.
 
TT
 
Đơn vị
Các trường học theo Mô hình trường học mới
Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Cộng
Lớp HS Lớp HS Lớp HS Lớp HS Lớp HS
1 Trường TH Mai Thủy 3 103 3 90 2 61 3 99 11 353
2 Trường TH Thanh Thủy 4 127 3 94 2 67 4 118 13 406
3 Trường TH số 1 Kiến Giang 3 82 3 91 2 50 3 83 11 306
4 Trường TH Cam Thủy 3 79 3 76 2 53 2 73 10 281
5 Trường TH số 2 Kiến Giang 3 110 3 81 2 52 3 80 11 323
6 Trường TH số 1 An Thủy 3 90 2 60 2 39 2 66 9 255
 
7 Trường TH số 2 An Thủy 3 91 2 60 2 64 3 101 10 316
8 Trường TH Hoa Thủy 5 130 4 113 4 112 5 127 18 482
9 Trường TH Phú Thủy 5 132 4 120 3 83 5 131 17 466
10 Trường TH Sơn Thủy 0 0 0 0 3 87 0 0 3 87
  Cộng 32 944 27 785 24 668 30 878 113 3275
-   Các trường thực hiện mức độ 1 tiếp tục nghiên cứu tài liệu "Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên về hướng dẫn học sinh kỹ năng tự học, học nhóm""Đổi mới sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học" (tài liệu bồi dưỡng thương xuyên của Sở GD&ĐT ban hành) giúp cho cán bộ quản lí và giáo viên tiểu học có thêm những kiến thức và kĩ năng để đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới cách soạn bài theo định hướng phát huy năng lực người học, trong đó kĩ năng tổ chức dạy học theo nhóm để phát huy tính tích cực, độc lập, sáng tạo, phát triển năng lực tự học cho học sinh là hết sức quan trọng.
                 Triển khai dạy học Tiếng Việt lớp 1- Công nghệ giáo dục.
-   Triển khai đại trà dạy học Tiếng Việt 1- Công nghệ giáo dục (TV1-CGD). Trong quá trình chỉ đạo và tổ chức dạy học khi sử dụng tài liệu TV1- CGD (đã được Bộ GD&ĐT thẩm định) cần lưu ý những nội dung chỉnh sửa, bổ sung trong tài liệu để dạy học đạt kết quả tốt.
-   Đối với các trường có học sinh dân tộc thiểu số, thực hiện chương trình tăng cường Tiếng Việt hoặc chỉ đạo dạy học tăng thời lượng (nếu cần); có thể tổ chức dạy 2 tuần 0 để rèn luyện nền nếp, các kĩ năng học tập cho học sinh (đặc biệt các bài về viết nét chữ cần được kéo dài thời gian để học sinh viết tốt, tạo thuận lợi cho việc dạy các nội dung tiếp theo.
                Triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới.
-   Tổ chức cho giáo viên Mĩ thuật sinh hoạt chuyên môn theo trường, cụm trường, để giáo viên được giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp; phát huy tài liệu "Học Mĩ thuật theo định hướng phát triển năng lực" của học sinh.
-   Tăng cường CSVC, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, tạo điều kiện cho giáo viên được chủ động, linh hoạt lập kế hoạch bài dạy theo từng chủ đề phù hợp với tình hình thực tế.
                Triển khai phương pháp “Bàn tay nặn bột”.
Triển khai thực hiện 1 tiết/lớp/năm học về phương pháp “Bàn tay nặn bột”(đối với môn Tự nhiên - Xã hội, môn Khoa học).
2.   Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, gắn giáo dục nhà trường với thực tiễn.
-   Các cơ sở giáo dục tiểu học xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh, an toàn, chất lượng và bình đẳng.
-    Thực hiện dạy học gắn kết giữa lí thuyết với thực hành; tăng cường các hoạt động trải nghiệm, vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống của học sinh. Lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục phòng chống tai nạn bom mìn vào các môn học (Đạo đức, TN-XH, Khoa học) và hoạt động giáo dục (theo tài liệu của Tổ chứcCRS); giáo dục đạo đức, nhân cách; giáo dục quốc phòng và an ninh; giáo dục pháp 
luật; giáo dục nhận thức về quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giớiViệc tích hợp cần đảm bảo tính hợp lí, hiệu quả, không gây áp lực đối với học sinh, giáo viên; chú trọng giáo dục lối sống, kĩ năng sống, các kĩ năng tự bảo vệ, chống xâm hại, bạo lực(trong đó đặc biệt kỹ năng bơi an toàn); thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe và y tế trường học; tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; bảo vệ môi trường; bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, giáo dục an toàn giao thông…
-    Tăng trưởng cơ sở vật chất, trang thiết bị, sách báo, tài liệu tham khảo để xây dựng thư viện lớp học, thư viện trường học; tổ chức các hoạt động trại đọc có hiệu quả, phát triển văn hóa đọc cho học sinh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả dạy học gắn với di sản văn hóa theo Hướng dẫn số 73/HD- BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Nhi đồng Hồ Chí Minh vớicông tác giáo dục của nhà trường.

IV.  Phát triển đội ngũ giáo viên và CBQL giáo dục tiểu học

-  Xây dựng đội ngũ đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, vững vàng về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Phấn đấu tỉ lệ giáo viên trên chuẩn đạt 100%. Thực hiện tinh giảm biên chế, bố trí sắp xếp bộ máy hợp lí đảm bảo tối thiểu 1,4 GV/lớp. Có 98% GV dạy Tiếng Anh đạt năng lực B2; Có 75% CBQL có trình độ A1 trở lên. Có trên 35% giáo viên có trình độ A1 trở lên theo khung tham chiếu Châu Âu.
- Tăng tỉ lệ đội ngũ GV đạt dạy giỏi cấp trường; phấn đấu 2-3 CBQL và giáo viên tham gia đào tạo sau Đại học.
- 100% cán bộ, giáo viên tham gia Bồi dưỡng thường xuyên có đầy đủ hồ sơ và được đánh giá Đạt trởlên.
- Phấn đấu xếp loại theo chuẩn Hiệu trưởng đối với hiệu trưởng và phó hiệu trưởng đạt 100% mức khá, tốt.
- Phấn đầu đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên 100% đạt mức khá trở lên trong đó trên 50% đạt mức Tốt
- Phấn đấu xếp loại CB, VC: 100% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong đó
- Triển khai kế hoach bồi dưỡng thường xuyên theo Công văn hướng dẫn của Sở GD&ĐT. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả việc bồi dưỡng, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ qua “Trường học kết nối” giữa các cán bộ quản lí và giáo viên tiểu học trên cả nước.
- Thực hiện tốt quy chế dân chủ, nâng cao vai trò, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nhà giáo; mỗi thầy cô giáo phải thực sự là tấm gương sáng cho học sinh noi theo, xây dựng và thực hiện tốt quy tắc ứng xữ văn hóa công sở .
- Tiếp tục tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên môn tại các tổ, khối chuyên môn trong trường, cụm trường; chú trọng đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học, sử dụng hiệu quả phần mềm E-learning vào dạy học.

V.  Đổi mới công tác quản lí giáo dục

-   Tiếp tục đổi mới công tác quản lí, thực hiện đúng các quy định về quản lí tài chính trong các trường tiểu học; các quy định tại Công văn số 2976/BGDĐT- KHTC ngày 15/7/2019 về việc thực hiện chỉ đạo điều hành giá và thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo trong năm học 2019-2020; Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Công văn số 5453/BGDĐT-VP ngày 02/10/2014 về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục; Quyết định số 2851/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 Quy định việc vận động, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Ban Đại diện cha mẹhọc sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và các văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT, Công văn của Phòng GD&ĐT, UBND huyện Lệ Thủy về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu nộp năm học 2019-2020.
-   Đẩy mạnh phân cấp quản lí, giao quyền tự chủ cho cơ sở; triển khai Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT.
-   Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí, chỉ đạo điều hành và triển khai Chính phủ điện tử theo hướng đồng bộ, kết nối liên thông; hình thành cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lí Nhà nước về giáo dục tiểu học.
Thực hiện nghiêm túc có chất lượng các nhiệm vụ và giải pháp Kế hoạch số 1572/KH-UBND ngày 12/7/2019 của Ủy ban nhân dân huyện về triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.

VI. Nâng cao chất lượng phổ cập GDTH-XMC và xây dựng trường chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng, xây dựng lá cờ đầu, công tác truyền thông về giáo dục tiểu học

1. Công tác phổ cập giáo dục tiểu học, xóa mù chữ
-  Củng cố vững chắc kết quả đã đạt được (PCGDTH mức độ 3, XMC mức độ 2), nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học, XMC. Huy động hết trẻ em trong độ tuổi đến trường; không có học sinh bỏ học.
-   Bám sát Nghị định số 20/NĐ-CP, Thông tư số 07/2016/TT-/BGDĐT để triển khai thực hiện. Kiện toàn Ban chỉ đạo phổ cập các cấp, phân công trách nhiệm cho các thành viên và duy trì hoạt động thường xuyên; ghi chép nhật ký hoạt động đầy đủ.
-  Hoàn chỉnh hồ sơ phổ cập và thực hiện đúng hướng dẫn. Điều tra, nhập dự liệu phần mềm thống nhất cả 3 cấp học đảm bảo đúng tiến độ, chính xác.
-  Duy trì tốt số lượng các đơn vị vùng biển, vùng cao, triển khai đồng bộ các giải pháp để huy động học sinh đến trường.
2.  Đảm bảo hiệu quả kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia
-  Tiếp tục thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục và kiểm tra công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia theo quy định tại Thông tư số 17/2018/TT- BGDĐT ngày 22/8/2018.
- Các cơ sở giáo dục tiểu học làm tốt công tác tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địaphương quan tâm, chỉ đạo tập trung các nguồn lực để xây dựng, 
nâng cao cả về số lượng và chất lượng trường tiểu học nhằm đảm bảo hiệu quả kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Thực hiện kiểm tra công nhận lại đối với các trường đã đạt chuẩn quốc gia sau 5 năm, đồng thời thực hiện tốt công tác chỉ đạo xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện công tác xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn mới sau 20 năm triển khai và gắn với chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
-   Việc kiểm tra đánh giá trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia cần tiến hành chặt chẽ, quan tâm đến chất lượng của các tiêu chuẩn, không chạy theo số lượng, thành tích.
-   Giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia mức 1: 27/29 đạt tỉ lệ 93,1%.
-   Giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia mức 2: 8/29 đạt tỉ lệ 27,6%.
-   Kiểm tra lại trường chuẩn quốc gia mức 1 (sau 5 năm): 04 trường (TH Dương Thủy, TH số 2 Phong Thủy, TH Sơn Thủy, TH số 2 Hồng Thủy).
-   Kiểm tra lại chuẩn quốc gia mức 2 (sau 5 năm): 02 trường (TH Mai Thủy, TH Phú Thủy).
-   Xây dựng trường chuẩn quốc gia mức 1: 03 trường (TH &THCS Ngư Nam, PTDTBT TH &THCS Lâm Thủy, PTDTBT TH&THCS số 1 Kim Thủy).
-    Khởi động xây dựng trường chuẩn quốc gia mức 1: 01 trường (TH Ngư Thủy Bắc).
-   Khởi động xây dựng trường chuẩn quốc gia mức 1 (sau 5 năm): 01 trường (TH số 1 Sen Thủy).
-   Khởi động xây dựng chuẩn quốc gia mức 2: TH Xuân Thủy.
4.  Xây dựng Trường trọng điểm chất lượng cao, lá cờ đầu cấp học
-   Giao trách nhiệm cho trường TH số 1 Kiến Giang xây dựng trường trọng điểm chất lượng cao.
-  Xây dựng trường TH Xuân Thủy, TH Mai Thủy đạt danh hiệu lá cờ đầu vùng thuận lợi toàn tỉnh; trường PTDTBT TH&THCS số 1 Kim Thủy, trường PTDTBT TH Kim Thủy đạt danh hiệu lá cờ đầu vùng khó khăn toàn tỉnh; Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật xây dựng lá cờ đầu các trường chuyên biệt.
5.  Công tác truyền thông về giáo dục tiểu học.
-   Đẩy mạnh công tác truyền thông, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Bộ GDĐT về đổi mới và phát triển giáo dục. Tuyên truyền những kết quả đạt được để xã hội hiểu, chia sẻ, đồng thuận với các chủ trương đổi mới về giáo dục tiểu học; xây dựng kế hoạch truvền thông, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo, đài địa phương, kịp thời, chủ động cung cấp thông tin để định hướng dư luận, tạo niềm tin của xã hội.
-    Thường xuyên cập nhật và thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật, viết và đưa tin, bài về các hoạt động của trường, của ngành, gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến của cấp học để khích lệ các thầy cô giáo, các em học sinh phấn đấu, vươn lên, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

VII.  MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KHÁC

1. Công tác kiểm tra nội bộ trường học
-    Ngay từ đầu năm học, hiệu trưởng xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ và triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch. Nội dung kiểm tra, đối tượng được kiểm tra, lịch kiểm tra, phân công các thành viên kiểm tra từng nội dung phải được thông báo đầy đủ; hàng tháng Hiệu trưởng tổng hợp kết quả kiểm tra nội bộ và thông báo tại cuộc họp HĐSP. Hồ sơ kiểm tra nội bộ trường học lưu giữ đầy đủ. Tăng cường kiểm soát chất lượng dạy học thông qua kiểm tra nội bộ trường học (có phân công cho thành viên trong HĐKT nội bộ ra đề đánh giá chất lượng).
-   Quản lý tốt nền nếp dạy học trên lớp của giáo viên, tuyệt đối trong các giờ lên lớp giáo viên không được sử dụng điện thoại di động và các thiết bị điện tử để truy cập mạng internet (trừ các tiết dạy trong chương trình có ứng dụng CNTT theo quy
2. Các hội thi
-  Liên hoan giáo viên, học sinh hát dân ca, hò khoan Lệ Thủy và các thể loại khác.
- Tổ chức "Ngày hội học sinh tiểu học" tại tất các trường có học sinh tiểu học; Khuyến khích các trường có điều kiện tổ chức các hoạt động phát triển năng lực học sinh về các lĩnh vực: "Ngày hội Trạng Nguyên nhỏtuổi và thi viết chữ đẹp Nét chữ - Nết người" toàn quốc do Báo Nhi Đồng tổ chức; giao lưu Tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số, liên hoan tiếng hát dân ca; giao lưu tìm hiểu An toàn giao thông, tai nạn đuối nước, giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn,… trên cơ sở tự nguyện của nhà trường, sự đồng thuận của phụ huynh và họcsinh. -
- Thi “Tài năng tiếng Anh” cấp tỉnh vào tháng 3/2020 (sẽ có hướng dẫn cụ thể).
- Phối hợp với Báo Nhi Đồng tổ chức thi Festival "Trạng nguyên tiếng Anh" cấp tỉnh vào tháng 10 năm2019 (sẽ có hướng dẫn cụ thể).
-   Tham gia HKPĐ cấp huyện, cấp tỉnh.
3.  Phân cụm chuyên môn và nội dung sinh hoạt chuyên môn liên trường Cụm 1: Cụm trưởng: Đỗ Văn Mỹ - GĐTGDTKT Lệ Thủy.
Cụm 2: Cụm trưởng: Nguyễn Hải Dương - HT TH Số 2 Phong Thủy . Cụm 3: Cụm trưởng: Hà Thị Thủy - HT TH Thanh Thủy.
Cụm 4: Cụm trưởng: Đinh Đức Luận - HT TH số 1 Sen Thủy. Cụm 5: Cụm trưởng: Nguyễn Thị Lợi - HT TH Mỹ Thủy.
Cụm 6: Cụm trưởng: Nguyễn Thị Thu Hà - HT TH Mai Thủy.
`Cụm 7: Cụm trưởng: Hồ Thị Anh Thư - HT TH Sơn Thủy. Cụm 8: Cụm trưởng: Nguyễn Quang Hùng - HT TH Kim Thủy.
-     Hồ sơ trường học, Hồ sơ GV, hồ sơ học sinh:
+ Theo hướng tin gọn, thiết thực như quy định của Phòng GD&ĐT năm học
trước.
+ Kế hoạch quản lý, chỉ đạo của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và CB, GV,
NV mỗi người chỉ trình bày trong 01 quyển theo phần hành được phân công (phân công phần hành rạch ròi, không chồng chéo).
+ Hồ sơ học sinh: Thống nhất của trường học trên cơ sở đề xuất của giáo viên.
4.    Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, nhi đồng Hồ Chí Minh trong trường học mà trọng tâm là hoạt động Đội, Sao tăng cường việc giáo dục đạo đức, kĩ năng sống thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh.
5.  Triển khai tốt công tác y tế trường học, phòng tránh tai nạn thương tích. Đảm bảo các yêu cầu về phòng y tế, dụng cụ, thuốc sơ cứu. Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên y tế. Sử dụng “Sổ theo dõi sức khỏe, thể lực cho học sinh tiểu học” cho 100% học sinh, khám sức khỏe định kì 2 lần trongnăm học cho học sinh.
       Tiếp tục triển khai có hiệu quả Dự án “Mũ bảo hiểm cho trẻ em, nhân rộng Mô hình trường học an toàn giao thông.
       Triển khai tích cực Kế hoạch phòng chống đuối nước và phổ cập bơi an toàn cho học sinh phổ thông giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 04/01/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy. Tích cực đẩy mạnh công tác truyền thông; Triển khai dạy học phần lý thuyết ngay từ đầu năm học, tăng dần tỉ lệ học sinh biết bơi an toàn đạt 60%.
         Về bảo hiểm y tế học sinh: Thực hiện tốt công văn liên ngành số 935/LT- BHXH-GD&ĐT ngày 22 tháng 8 năm 2016 của Sở Giáo dục và đào tạo quảng Bình và Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình; Công văn số 4122/BGDĐT-GDTC v/v thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm y tế học sinh của Bộ Giáo dục và đào tạo.
6.  Sách, tài liệu hướng dẫn học, thư viện, thiết bị.
- Triển khai thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Sở GD&ĐT về việc Quy định, quản lý hồ sơ phục vụ hoạt động giáo dục tiểu học. Tuyệt đối không bắt học sinh mua thêm các loại sách, vở bài tập, vở ôn luyện, vở thực hành khác ngoài quy định.
-   Mỗi học sinh tối thiểu phải đủ sách giáo khoa dạy học các môn bắt buộc ngay từ khi bước vào năm học mới (hoặc tài liệu hướng dẫn học đối với trường thực hiện Mô hình trường học mới). Khuyến khích, động viên, hướng dẫn học sinh sử dụng có hiệu quả sách và tài liệu của thư viện nhà trường.
-   Duy trì và giữ vững thư viện xuất sắc, thân thiện: 19 trường (TH Mai Thủy, TH Mỹ Thủy, TH Phú Thủy, TH số 2 An Thủy, TH số 1 An Thủy, TH số 1 Kiến Giang, TH Tân Thủy, TH số 2 Phong Thủy, TH Sơn Thủy, TH số 2 Liên Thủy, TH Xuân Thủy, TH số 1 Hồng Thủy, TH Thanh Thủy, TH Hoa Thủy, TH số 2 Hồng Thủy, TH Lộc Thủy, TH Lệ Ninh, TH Đại Phong, TH&THCS Cam Thủy ).
-    Xây dựng 1-2 thư viện xuất sắc, thân thiện: TH Kim Thủy, TH Dương Thủy , TH số 1 Sen Thủy, TH Văn Thủy.
-   Các trường duy trì và giữ vững và phấn đấu đạt thư viện tiên tiến: TH số 2 Kiến Giang, TH Thái Thủy, TH số 1 Liên Thủy, TH Hưng Thủy, TH số 2 Sen Thủy, TH&THCS số 1 Kim Thủy, TH&THCS Lâm Thủy, TH&THCS Trường Thủy, TH&THCS Ngư Thủy Trung, TH&THCS Ngư Thủy Nam, TTGDTKT).
-   Các đơn vị còn lại phấn đấu xây dựng thư viện đạt chuẩn trở lên.
-   Xây dựng thư viện theo hướng hiện đại, thân thiện, hiệu quả, phù hợp với đổi mới dạy học hiện nay và phát huy tốt “tủ sách lớp học”, mô hình “thư viện xanh”, “thư viện thân thiện” "lớp học ngoài trời"...., phát triển văn hóa đọc phù hợp với điều kiện thực tế, tránh tình trạng trưng bày, hình thức.
- Sử dụng có hiệu quả CSVC, thiết bị dạy học ngoại ngữ, Các trường có phòng ngoại ngữ theo mô hình mới cập nhật phần mềm, bảo quản tốt, khai thác và sử dụng hiệu quả tính năng của bảng tương tác. Phấn đấu đầu tư trang cấp thêm 3-5 phòng ngoại ngữ.
- Đối với phòng Tin học: Thực hiện kết nối mạng Internet, đảm bảo tối thiểu 2 em/máy.
7.  Chế độ thông tin báo cáo.
Các trường cử cán bộ có năng lực, trách nhiệm phụ trách để thực hiện nghiêm túc các quy định báo cáo đảm bảo nội dung, hình thức biểu mẫu quy định, số liệu chính xác, đúng thời gian theo chế độ thông tin định kỳ, đột xuất.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các trường xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, cụ thể hóa các nhiệm vụ và triển khai thực hiện theo chức năng của nhà trường.
Tham mưu với chính quyền địa phương huy động sự đóng góp đồng thuận, công khai từ cha mẹ học sinh và các tổ chức, cá nhân hỗ trợ nhằm tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị trường học.
Hiệu trưởng phổ biến nhiệm vụ năm học đến tận CB,GV,NV và xây dựng kế hoạch năm học của trường để triển khai thực hiện đạt kết quả tốt. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề vướng mắc, cần phản ảnh kịp thời về Phòng GD&ĐT. 
Nơi nhận:
-   Như kính gửi (t/h);
-   Phòng GDTH Sở ( b/c);
-   LĐ Phòng, CĐ ngành (b/c);
-   CV (t/h);
-   Đăng Website PGD&ĐT;
-   Lưu: Tổng hợp, Văn thư.
KT.TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Ký bởi Phòng Giáo dục và Đào tạo
Giờ ký: 2019-09-17T16:32:07.8654957+0
 
 
  
Lê Ngọc Thành

LỊCH CHỈ ĐẠO CẤP TIỂU HỌC NĂM HỌC 2019-2020

(Kèm theo Công văn số 789 /GD&ĐT-TH ngày 17/9/2019 của Phòng GD&ĐT)
 
THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC
 
 
 
 
 
 
 
Tháng 8+ 9/2019
-    Tựu trường, kiểm tra, chỉ đạo việc chuẩn bị cho việc dạy học và khai giảng năm học mới.
-   Tập huấn hò khoan Lệ Thủy.
-   Khai giảng năm học (05/9).
-   Hội nghị CBCC Phòng GD&ĐT.
-   Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học ở cấp tiểu học.
-   Hội nghị CBVC xây dựng kế hoạch năm học các trường học.
-   Các trường báo cáo số liệu đầu năm theo quy định. (Phòng GD&ĐT nộp Sở GD&ĐT theo lịch).
-   Các trường tổ chức tự đánh giá cơ sở giáo dục theo chuẩn đến thời điểm năm học 2018-2019 nộp về Phòng GD&ĐT.
-    Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT nắm tình hình sau khai giảng một số đơn vị; dự chỉ đạo hội nghị; kiểm tra thu nộp.
-   Các đơn vị thực hiện điều tra PCGD, XMC.
-   Chỉ đạo kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng CQG
 
 
Tháng 10/2019
-   Các trường nộp hồ sơ Hội nghị công chức đầu năm và Bản đăng kí thi đua tập thể, cá nhân năm học 2019-2020.
-   Kiểm tra chuyên đề trường học.
-   Chỉ đạo kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng CQG
-   Báo cáo thống kê Phổ cập bơi an toàn.
-  Thi Festival "Trạng nguyên tiếng Anh" cấp tỉnh
 
 
Tháng 11/2019
-   Kiểm tra chuyên đề trường học.
-     Thi Tài năng tiếng Anh cấp trường
-   Sinh hoạt chuyên môn liên trường (Cụm 1,2,3,4).
-  Tham gia các hoạt động chào mừng 20/11.
-    Các xã gửi hồ sơ đề nghị kiểm tra công nhận PCGD, XMC năm 2019. Huyện, Tỉnh kiểm tra công nhận PCGD-XMC.
 
 
Tháng 12/2019
-   Kiểm tra chuyên đề trường học.
-   Thi Tài năng tiếng Anh cấp huyện
-   Sinh hoạt chuyên môn liên trường (Cụm 5,6,7,8).
-   Chỉ đạo kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng CQG
-   Kiểm tra, đánh giá học kì 1.
 
 
 
Tháng 1/2020
-   Kiểm tra chuyên đề trường học.
-   Sơ kết học kỳ 1 và triển khai chương trình HK2.
-   Báo cáo số liệu giữa năm, chất lượng, báo cáo sơ kết học kỳ I.
-   Chỉ đạo kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng CQG
-   Phòng GD&ĐT báo cáo sơ kết học kỳ I.
-   Đánh giá ngoài môn tiếng Anh 3,4,5.
 
 
Tháng 2/2020
-   Kiểm tra chuyên đề trường học.
-   Chỉ đạo kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng CQG
-   HKPĐ cấp huyện.
-  Huyện nộp hồ sơ đề nghị kiểm tra thư viện.
-     Sở GD&ĐT kiểm tra thư viện trường học cho đến tháng 4 năm 2019.
 
Tháng 3/2020
-   Kiểm tra chuyên đề trường học.
-   Tỉnh kiểm tra kiểm định chất lượng, trường TH đạt chuẩn quốc gia
-   HKPĐ cấp tỉnh.
-   Hoạt động chào mừng ngày 26/3.
-   Thi “Tài năng tiếng Anh” cấp tỉnh.
 
Tháng 4/2020
-   Tỉnh kiểm tra thư viện trường học.
-   Tỉnh kiểm tra kiểm định chất lượng, trường TH đạt CQG
-   Nghiệm thu chất lượng vùng cao (PTDTBT TH&THCS Ngân Thủy, PTDTBT TH&THCS Lâm Thủy, TH&THCS số 2 Kim Thủy.
-  Chỉ đạo hoàn thành chương trình dạy học theo biên chế năm học.
 
 
 
 
 
 
 
Tháng 5/2020
-   Kiểm tra định kỳ cuối năm.
-   Đánh giá "Trường học thân thiện, học sinh tích cực" và "Trường học An toàn".
-   Kiểm tra thi đua.
-    Nghiệm thu, chuyển giao chất lượng các lớp, cuối cấp. Kiểm tra định kì cuối năm bộ môn tiếng Anh cho học sinh lớp 3,4,5 theo đề của Phòng GD&ĐT (riêng lớp 5 khảo sát đầu ra sử dụng định dạng đề thi mới để khảo sát NLNN đầu ra bậc 1).
-   Các trường báo cáo số liệu cuối năm học.
-   PGD nộp báo cáo tổng kết năm học.
-   Hướng dẫn triển khai hoạt động hè.
-   Phòng GD&ĐT báo cáo tổng kết năm học (trước 10/6)
-   Các trường xét công nhận HTCT Tiểu học lần 1 (nộp b/c trước 01/6)
-   Tỉnh kiểm tra kiểm định chất lượng, trường TH đạt CQG.
Tháng
6/2020
-   Xét thi đua năm học.
-   Triển khai các hoạt động Hè 2020.
 
 
  -   Bồi dưỡng năng lực, PPDH cho giáo viên tiếng Anh.
-   Báo cáo thống kê Phổ cập bơi an toàn.
 
 
Tháng 7+8/2020
-   Tuyển sinh lớp 1 năm học 2020-2021.
-   Duyệt kế hoạch phát triển năm học 2020-2021.
-   Các trường xét lên lớp, HTCT Tiểu học lần 2, hoàn chỉnh công tác tuyển sinh lớp 1 báo cáo Sở.
-   Phòng GD&ĐT báo cáo kết quả xét lên lớp HTCTTH lần 2.
-   Bồi dưỡng chuyên môn.
 

Tải CV chi tiết tại đây

Nguồn tin: www.lethuy.edu.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập thành viên

Hình ảnhHình ảnh hoạt động

>>Xem tất cả<<

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 52

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 51


Hôm nayHôm nay : 1259

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 45170

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6658698